Актуално

Дружество „Варварски минерални бани“ ЕООД е собственик на СПА хотел „Аква Варвара“, както и на двете обществени минерални бани в село Варвара.


От придобиването на собствеността чрез конкурс през 2006 г. до настоящия момент, Дружеството е инвестирало над 2 млн. лв. в обновяване, реконструиране  и развитие на обектите. Разкрити са над 30 работни места, което е съществен брой за община Септември и за село Варвара. За изминалата 2016 г. сме заплатили местни данъци и такси в размер на 14 000 лв., което ни прави един от големите данъкоплатци в района. Притежаваме разрешителни за водоползване с № 01610088/30.06.2008 г.; № 01610356/03.01.2011 г.; № 31610009/22.03.2011 г., за които добросъвестно заплащаме такси, възлизащи на над 42 000 лв. през 2016 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски басейн“- гр. Пловдив. Обектите ни са посетени от над 2 000 български и чуждестранни туристи,  което прави региона изключително разпознаваема СПА дестинация.


Като крупен инвеститор в община Септември и съвестен данъкоплатец бихме искали да изразим нашето огорчение от действиятията на общинската администрация по прекъсване на водоснабдяването с минерална вода на Спа хотел „Аква Варвара“ на 16 май 2017 г. Заради тези действия сме принудени да преустановим работата на хотела до разрешаване на проблема.


Надяваме се, че създалата се ситуация не е опит за препятстване на нашата работа от страна на Община Септември и Кмета в пиков за туризма в региона период.


Както и до сега, ще продължим нашата дейност съобразно законите на страната и в опит да спомагаме за благосъстоянието на жителите и общината.


Ще се постараем и да отговорим на очакванията на всички наши гости в най-кратък срок.


Актуално

Настаняване

Ресторант